Data aktualizacji:       21 października 2018 r.
R O D O

   

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/ opiekunów prawnych jest  Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich 38-471 Wojaszówka; Łęki Strzyżowskie 87.

 2. W szkole wyznaczony został  Inspektor Ochrony Danych z którym można się kontaktować  w wszelkich sprawa związanych  Pani/Pana oraz dziecka danymi. Jest nim Pan Patryk Filip. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wojaszowka.pl.

 3. Dane osobowe uczniów oraz rodziców/ opiekunów prawnych będą przetwarzane w następujących celach:

 1. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów,  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

 2. zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów na podstawie „art. 108a. 1.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (dot. monitoringu w szkole);

 3. wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);

 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący szkoły oraz podmioty z, którymi Administrator podpisał umowę powierzenia danych osobowych.

 2. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

 3. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym   i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność     z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu wymienionym w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia), świadczenia usług dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Podanie danych wymienionych w pkt 3c wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem możliwości promocji ucznia i jego osiągnięć oraz promocji szkoły.

Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

_____________________________________________

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich 38-471 Wojaszówka; Łęki Strzyżowskie 87.

 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Patryk Filip – iod@wojaszowka.pl .

 3. Cele przetwarzania osobowych danych : zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia.

 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych : art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 108a. 1 ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 5.  Informacje o odbiorcach danych osobowych: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; podmioty upoważnione na podstawie umów powierzenia.

 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesiące od dnia ich nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 7. Uprawnienia

1.        prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2.        prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

 • usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,

 • potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia,

 • czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy,

 • sprzeciwu;

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Teren objęty monitoringiem:

 • korytarz dolny,

 • korytarz górny,

 • wejścia,

 • obejście szkoły.