Aktualności

 

 

O_naszej_szkole

Historia_szkoły

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM JANA KOCHANOWSKIEGO
W ŁĘKACH STRZYŻOWSKICH

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 

  1

Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

  2

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

  3

Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r.nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

  4

Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120 poz. 526 z późn.zm)

  5

Statut szkoły.

dokument dostępny w bibliotece szkoły
  6

Program Profilaktyki Szkoły.

dokument dostępny w bibliotece szkoły
  7

Program Wychowawczy Szkoły.

dokument dostępny w bibliotece szkoły

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY:

 

 

1

Wychowywanie ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.

 

2

ü  Wychowanie ucznia żyjącego w poszanowaniu zdrowia oraz troszczącego się o środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

 

3

Wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

 

4

Wychowanie patriotyczne i regionalne ucznia ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej, szacunku, współpracy i otwartości na inne narody.

 

 

 

 

MODEL ABSOLWENTA

 

…jest aktywny

- posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości,

- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,

- wykazuje się samodzielnością;

 

… jest ciekawy świata

- stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł,

- lubi i chce się uczyć,

- jest wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna);

 

... jest odpowiedzialny

- umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje,

- umie rozwiązywać problemy,

- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki,

- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,

- umie dokonać samooceny;

 

…jest otwarty

- łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami,

- umie współdziałać w grupie,

- prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych,

- jest dobrym organizatorem;

 

… jest świadomy - zna swoją wartość

 

…jest optymistą

- jest pogodny,

- pozytywnie patrzy na świat,

- wierzy w siebie;

 

…jest prawy

- umie odróżniać dobro od zła,

- cechuje go uczciwość i prawdomówność,

- zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje,

- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować;

 

…jest tolerancyjny

- rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym,

- jest wrażliwy na potrzeby innych;

 

…jest krytyczny

- selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu swoich praw i praw innych ludzi,

- zna i respektuje prawa.

 

 

 

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY

W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH:

 

I – ORGANIZACJA  I  ZARZĄDZANIE:

 • Planowanie diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 • Promowanie dorobku szkoły w środowisku m.in. za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz gazety szkolnej.

 • Organizowanie form doskonalenia zgodnych z potrzebami nauczycieli.

 • Modernizacja bazy i wyposażenia.

 • Wprowadzenie koniecznych zmian w gospodarowaniu zasobami szkoły.

 • Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.

 • Analiza skuteczności zarządzania i sprawności organizacyjnej szkoły.

 • Organizacja procesu awansu zawodowego nauczycieli.

 • Monitorowanie działalności szkoły we wszystkich obszarach.

BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY

1.   Zasoby

 • Sale lekcyjne –  6, w tym jedna z tablicą interaktywną i dostępem do Internetu.

 • Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu – 1.

 • Pracownia językowa na 22 stanowiska.

 • Sale dydaktyczne dla klas I – III dostosowane do obowiązujących przepisów.

 • Sala gimnastyczna mała wyposażona w pomoce pozyskane z programu „Radosna szkoła”.

 • Sala gimnastyczna duża.

 • Stołówka/świetlica.

 • Biblioteka - 2 pomieszczenia z dostępem do Internetu.

 • Gabinet pielęgniarki.

2.   Rozwój bazy

 • Stałe unowocześnianie bazy dydaktycznej.

 • Systematyczne doposażenie i unowocześnianie sal lekcyjnych i  pracowni.

 • Wzbogacanie zasobów biblioteki szkolnej.

 • Poprawa estetyki otoczenia szkoły: parkingu, terenów zieleni, bram, ogrodzenia i boiska sportowego.

 • Realizowanie w ramach posiadanych środków remontów ciągów komunikacyjnych, sal lekcyjnych i pomieszczeń. gospodarczych z większym wykorzystaniem inicjatywy i pomocy rodziców.

 • Selekcja i pielęgnacja starego drzewostanu znajdującego się na terenie szkoły, sadzenie nowych drzew.

 

 

II – KSZTAŁCENIE:

 • Identyfikacja uczniów z problemami.

 • Zorganizowanie i realizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 • Analizowanie, weryfikowanie i  realizacja przyjętych programów nauczania.

 • Zapewnienie uczniom pełnej realizacji treści edukacyjnych ujętych w podstawie programowej.

 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

 • Zorganizowanie zajęć rozwijających indywidualne potrzeby uczniów.

 • Analizowanie i ocenianie procesu kształcenia pod kątem wspomagania procesów nauczania i uczenia się.

 • Uwzględnianie w procesie kształcenia korelacji międzyprzedmiotowej.

 • Doskonalenie szkolnego i przedmiotowego systemu oceniania i motywowania uczniów.

 • Systematyczne diagnozowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 • Analiza wyników sprawdzianów po klasie 3 i 6 oraz próbnego sprawdzianu po klasie 2 i 5, formułowanie i wdrażanie wniosków.

 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu.

 • Organizowanie badania wyników nauczania  - analizowanie, formułowanie i wdrażanie wniosków.

 • Planowanie dalszej drogi kształcenia.

 

III – OPIEKA  I  WYCHOWANIE

 • Zapewnienie wszystkim uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 • Systematyczne planowanie zadań wychowawczych i wdrażanie ich po zapoznaniu z nimi rodziców  i uczniów.

 • Edukacja regionalna, patriotyczna i obywatelska realizowana w oparciu o szkolny program realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych.

 • Monitorowanie realizacji zadań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki.

 • Systematyczna analiza skuteczności działań opiekuńczych i wychowawczych.

 • Organizowanie uczniom wsparcia w przezwyciężaniu słabości i unikaniu zagrożeń.

 • Zapewnienie wszystkim uczniom opieki w czasie pobytu w szkole i autobusie.

 • Organizowanie zajęć świetlicy szkolnej zgodnie z potrzebami uczniów.

 • Wdrażanie do samorządności poprzez udział działaniach Samorządu Uczniowskiego.

 • Rozwijanie postaw i proekologicznych.

 • Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie

 • Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów i organizowanie pomocy.

 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 • Współpraca z służbami BHP, Sanepidem i Strażą Pożarną w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły.

 • Konstruowanie i przestrzeganie regulaminów pracowni i innych pomieszczeń.

 

IV – KLIMAT SZKOŁY

 • Poszanowanie praw człowieka i wyrabianie szacunku dla godności każdej osoby.

 • Kształtowanie postaw życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych.

 • Budowanie atmosfery współpracy.

 • Integracja uczniów klasy pierwszej.

 • Tworzenie klimatu poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości.

 • Budowanie przyjaznych relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic.

 • Angażowanie uczniów w życie szkoły.

 • Kultywowanie i propagowanie szkolnych i lokalnych tradycji.

 • Rozpoznawanie potrzeb i problemów edukacyjnych i zdrowotnych uczniów.

 • Wspieranie uczniów z problemami.

 • Działania profilaktyczne wzmacniające poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za własne zdrowie.

 • Dbałość o bezpieczeństwo w szkole na i po zajęciach.

 • Zorganizowanie imprez środowiskowych.

 • Zorganizowanie dni otwartych dla przedszkolaków i rodziców.

 • Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki.

 • Współpraca z partnerami szkoły na rzecz poprawy warunków jej funkcjonowania.

 

 

Nasz_patron

Hymn_szkolny

Sztandar

Podstawa_działania

Co_mamy_umieć

Nasza_oferta

Kadra_pedagogiczna

Rada_rodziców

Samorząd_uczniowski

 

Koło_PCK

 
 

Koło_CARITAS

 
 

MAŁY_REPORTER

 
 

Nasze_uroczystości

 
 

Archiwum

 
 

Kontakt

 
 

Dni_wolne

 
 

Plany_lekcji

 
 

Wykaz_podręczników

 
 

Wywiadówki