Aktualności

Kilka słów o naszej szkole:

 

O_naszej_szkole

Historia_szkoły

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich jest szkołą publiczną. Szkoła mieści się we własnym budynku na działce o powierzchni 69 arów. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wojaszówka. Obsługę finansową prowadzi Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce.

Do szkoły uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Łęk Strzyżowskich, Bartnego, Pietruszej Woli, Rzepnika i Przybówki.

Dzieci, których droga do szkoły przekracza odległości wymienione w ustawie dowożone są do szkoły autobusami. Opiekę nad nimi sprawują zatrudnieni pracownicy szkoły. Pełne koszty dowożenia pokrywa Urząd Gminy Wojaszówka.

Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę w 6-ciu oddziałach i salach lekcyjnych o powierzchni spełniającej wymagania sanitarne. W tej liczbie jest 5 sal o powierzchni 60 m2. Pozostałe są wystarczające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z liczbą uczniów od 15 do 18. Oprócz sal dydaktycznych w szkole są następujące pomieszczenia służące uczniom: sala gimnastyczna o pow. 200 m2, zastępcza sala gimnastyczna do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, świetlica szkolna, szatnie, biblioteka z czytelnią, pomieszczenie zespołu wyrównawczego i pracy indywidualnej z uczniem.

Kadrę dydaktyczną szkoły stanowi 13 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami, legitymujący się wykształceniem wyższym magisterskim. Wszyscy są zatrudnieni zgodnie z posiadanym kwalifikacjami. Obsługę stanowi czterech pracowników.

Corocznie kształci się u nas przeszło 100 uczniów, którzy odbywają zajęcia szkolne w 6 oddziałach, każdy oddział w swojej sali. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 17.

Szkoła ma wysoki poziom nauczania, a jej absolwenci bez trudu kontynuują naukę w gimnazjum, szkołach średnich i uczelniach wyższych.

Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i biorą udział w kształceniu ustawicznym. W szkole odbywa się wiele zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia kierunkowe uczniów.

 

 

Nasz_patron

Hymn_szkolny

Sztandar

Podstawa_działania

Co_mamy_umieć

Nasza_oferta

Kadra_pedagogiczna

Rada_rodziców

Samorząd_uczniowski

 

Koło_PCK

 
 

Koło_CARITAS

 
 

MAŁY_REPORTER

 
 

Nasze_uroczystości

 
 

Archiwum

 
 

Kontakt

 
 

Dni_wolne

 
 

Plany_lekcji

 
 

Wykaz_podręczników

 
 

Wywiadówki