Data aktualizacji:       26 marca  2014 r.

    Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla kl.IV

 

 

Prowadzący: Katarzyna Witkoś

Temat: PIŁKA SIATKOWA: „Do mnie, do ciebie – odbicia górne i dolne”

 Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna.

Czas: 45 minut.

Przybory: piłki do siatkówki, ringo, koła hula-hop,

Cele ogólne:

Umiejętności: Uczeń potrafi:

v  Poruszać się po boisku krokiem odstawno- dostawnym

v  wykonać odbicie sposobem górnym

v  wykonać odbicie sposobem dolnym

Motoryczność: Uczeń:

v  wzmocni wszystkie partie mięśniowe

v  rozwinie zdolności szybkościowe, zwinnościowe i koordynacyjne

Wiadomości: Uczeń:

v  umie ocenić przydatność własnych umiejętności

v  zna technikę wykonywania odbić górnych i dolnych

v  zna podstawowe zasady gry w piłkę siatkową

Akcenty wychowawcze: Uczeń potrafi:

v  współpracować ze współćwiczącym

v  dostrzec braki we własnych umiejętnościach

 

METODY PROWADZENIA LEKCJI: metoda naśladowcza ścisła, syntetyczna,

Formy organizacji lekcji:

v  forma zabawowa

v  forma ścisła

v  fragmenty gry

 

TREŚCI REALIZOWANE PODCZAS LEKCJI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

  • Uczniowie podczas rozgrzewki demonstrują ćwiczenia kształtujące zdolności motoryczne

  • Odbija piłkę sposobem górnym i dolnym

  • Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych.

  • Dobiera strój i obuwie sportowe.

 

 

 Tok lekcyjny             

             

Nazwa i opis ćwiczenia

 

Czas    

Uwagi organizacyjne

                                         

 

                      

I. Część wstępna – 10 ‘

 

 

 

Ćwiczenia ogó-

lnorozwojowe 

z akcentem szyb-

kości, zwinności

 

                 Ćwiczenia poruszania się po boisku:

Zawodnicy ustawiają się w rzędzie na linii końcowej. Wykonują:

- trucht po linii bocznej boiska do linii trzech metrów

- krok odstawno – dostawny po linii 3 metrów twarzą do siatki

- trucht do siatki linią boczną

- krok odstawno- dostawny  twarzą do siatki

- trucht tyłem wzdłuż linii bocznej do linii trzech metrów

- krok odstawno- dostawny po linii trzech metrów

- trucht tyłem wzdłuż linii bocznej do linii końcowej boiska

    3’

Ustawienie  w rzędzie po

obydwu stronach boiska

Ćwiczenia oswa-

jające z piłką

                 Ćwiczenia stojąc w kole :

- przerzuty piłki nad głową z PR do LR i odwrotnie

- podrzuty piłki nad głową i chwyty oburącz

- podrzut piłki nad głową, klaśnięcie i chwyt oburącz

-przekładanie piłki pod wysoko uniesionymi kolanami

-układanie piłki na stopach, nogi wyprostowane

- przekładanie piłki wokół tułowia

- toczenie piłki po podłożu pomiędzy stopami ósemką

- siad prosty, unoszenie wyprostowanych nóg i przekładanie piłki      

   pod nogami

- piłka trzymana pomiędzy nogami i przenoszenie jej za głowę- 

  leżenie przewrotne

     3’

Ustawienie na obwodzie

koła

 

 

                     

I I. Część główna  - 28’

 

 

 

 Doskonalenie techniki odbić piłki sposobem górnym

 

 

 

 

 

Doskonalenie techniki odbić piłki sposobem dolnym

Odbicia sposobem górnym i dolnym

-Odbijanie sposobem górnym nad czołem

-Jedna osoba z pary podrzuca piłkę i odbija sposobem górnym, druga w tym samym czasie odbija piłkę o podłoże. Każdy z uczniów ma piłkę

- Odbijanie sposobem górnym w parach przez siatkę

- odbijanie sposobem górnym przez koło hula-hop, trzymane przez współćwiczących

- Jedna osoba z pary podrzuca piłkę do góry, druga dobiega do piłki i odbija sposobem dolnym. Uczniowie odbijający trzymają w rękach ringo.

  20’

Ustawienie w rozsypce

 

Ustawienie w parach naprzeciw siebie

Osoba, która trzyma koło hula- hop stoi na ławeczce

Gra w mistrza

Gra drużynowa w mistrza. Zadaniem zawodnika jest przebijanie piłki sposobem górnym lub dolnym na boisko gdzie stoi mistrz w ten sposób żeby mistrz nie odbił piłki. Po zdobyciu punktu przez zawodnika następuje zmiana miejsca z mistrzem i wówczas zdobywający punkt jest mistrzem.

 

      8’

 

 

Ustawienie na wyznaczonych boiskach.

 

                     

III. Część końcowa  7’

 

 

 

Ćwiczenia rozluźniające i

oddechowe.

W leżeniu tyłem uginania NN w kolanach i prostowanie.

W rozkroku, RR w górę wdech, opad tułowia w przód z

wydechem.

      3’

Ustawienie w rozsypce.

Zakończenie lekcji.

Podsumowanie i omówienie zajęć, zachęcenie do pozaszkolnej

aktywności fizycznej. Zebranie przyborów. Pożegnanie.

      4’