Data aktualizacji:  30 czerwca 2020 r.

    Losy naszych absolwentów
 

 

 

 

„Szukajcie prawdy

jasnego płomienia,

Szukajcie nowych,

nieodkrytych dróg!”

                                                                   A. Asnyk

W roku szkolnym 2019/20 nie wszystkie zadania związane z badaniem losów absolwentów zostały zrealizowane: nie odbyły się spotkania z Absolwentami szkoły, zaplanowane na II półrocze roku szkolnego 2019/20. Spowodowane to było przez zamknięciem szkoły z powodu epidemii koronawirusa. Wśród tegorocznych Absolwentów została przeprowadzona zdalnie ankieta , dotycząca ich dalszych losów.

Analiza ankiety: W ankiecie wzięło udział 12 uczniów klasy VIII.

Na pytanie dotyczące rodzaju szkoły, jaką zamierzają wybrać, większość wskazała na technikum i liceum ogólnokształcące.

Zdaniem badanych na decyzję związaną z wyborem szkoły wpływ mieli: rodzice, szkoła nauczyciele, koledzy, znajomi, media ( telewizja, prasa Internet). Jedna osoba stwierdziła, że wybór szkoły był jej własną i niezależną decyzją. Respondenci jednoznacznie wskazali, że szkoła podstawowa w dużym stopniu będzie miała wpływ na to jak poradzą sobie w nowej szkole. Zdaniem badanych szkoła podstawowa w dużym stopniu przygotowała ich do samodzielnej nauki , a zakres wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole jest wystarczający do kontynuowania nauki w szkole średniej. Zdecydowana większość uczniów wskazała, że szkoła podstawowa w dużym stopniu przygotowała ich do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Badani określili swoje możliwości jako ucznia w nowej szkole na bardzo wysokie i powyżej przeciętnej. Zdaniem respondentów mocne strony szkoły podstawowej w Łękach Strzyżowskich to: bogate wyposażenie, nowoczesne obiekty sportowe, wysoki poziom nauczania, życzliwi nauczyciele, atmosfera, możliwość uczestniczenia w konkursach przedmiotowych, wycieczki i wyjazdy. Badani nie dostrzegają słabych stron szkoły.

"Objęci badaniem ukończyli szkołę w 2020 roku.

Wnioski:

1. Z przeprowadzonej analizy ankiety wynika , że szkoła dobrze spełnia swoją funkcję w przygotowaniu uczniów do kontynuowania nauki;

2. Wysokim wynikom osiąganym przez uczniów sprzyja dobra atmosfera, profesjonalna kadra nauczycielska i dobre wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne;

Tegoroczni Absolwenci brali udział w wyjazdach organizowanych w celach zawodoznawczych:

1. Odwiedzili: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, gdzie brali udział w Dniach Otwartych szkoły i mogli poznać propozycje innych szkół, które tam prezentowały różne kierunki i możliwości kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej.

2. Odwiedzili Sąd Okręgowy w Krośnie;

3. Naszą szkołę odwiedzili również przedstawiciele Zespołu Szkół w Jedliczu oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Gastronomiczno ? Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju. Uczniowie klasy ósmej mogli zapoznać się w taki sposób z ofertami placówek. Zaplanowane na II półrocze wyjazdy nie odbyły się, ze względu na epidemię koronawirusa.

26 czerwca 2020 roku 18 uczniów klasy VIII ukończyło naukę w Szkole Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich. Pożegnanie ze szkołą przebiegało tym razem zupełnie inaczej niż dotychczas.

W związku z obostrzeniami dotyczącymi epidemii koronawirusa rozdanie świadectw przebiegało w odmienny sposób: dla uczniów każdej klasy zostały wyznaczone godziny, w czasie których mogli wejść do budynku szkoły, by odebrać świadectwo i spotkać się z wychowawcami.

Na sali gimnastycznej naszej szkoły spotkali się uczniowie klas VII i VIII. Uczniowie klasy VII przygotowali krótką część artystyczną, w której wierszem i piosenką pożegnali swoich starszych kolegów. Uczniowie klasy VIII również pożegnali się w krótkim wystąpieniu. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły - Renata Grząsiak, która wręczyła nagrody i świadectwa ukończenia szkoły z biało - czerwonym paskiem najlepszym uczniom klasy VIII. Pani dyrektor złożyła im również życzenia powodzenia i realizacji zamierzonych planów w nowym etapie życia. Słowa podziękowania i życzeń do swoich wychowanków skierowała również wychowawczyni - Małgorzata Radzik.

W tym dniu uczniowie klasy VIII kończąc szkołę podstawową, stali się jednocześnie jej Absolwentami.

Wpisali się jeszcze do Księgi Absolwentów oraz do Kroniki Szkoły, po czym udali się na zasłużony, wakacyjny odpoczynek.

Małgorzata Gołąbek

 

* * *   * * *   * * *

 

 

19 czerwca 2019 roku Mszą Świętą odprawioną w Kościele Parafialnym w Łękach Strzyżowskich przez proboszcza parafii - ks. Tadeusza Kukulskiego - rozpoczęła się uroczystość zakończenia Roku Szkolnego 2018/19.

Po mszy świętej- nauczyciele, uczniowie i rodzice udali się do budynku szkoły, gdzie na sali gimnastycznej kontynuowana była uroczystość.

Na wstępie odśpiewany został hymn szkoły, po którym poczet sztandarowy składający się z uczniów klasy VIII dokonał uroczystego przekazania sztandaru nowemu pocztowi, wybranemu spośród uczniów klasy VII. Następnie odbyło się ślubowanie na sztandar. Po oficjalnej części uczniowie klasy VIII przedstawili program artystyczny, w którym - jako pierwszy od kilku lat rocznik - pożegnali szkołę. Wraz z ukończeniem klasy VIII stali się Absolwentami Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich i zakończyli pierwszy etap edukacji.

"Szczęśliwej, drogi! Już czas!"... - ten cytat towarzyszył Ósmoklasistom, którzy w ty ważnym dla nich dniu dziękowali pani dyrektor, księdzu, wszystkim nauczycielom i rodzicom - za lata spędzone w tej szkole, opiekę

i wychowanie oraz zdobytą wiedzę i umiejętności. W dowód wdzięczności uczniowie wręczyli wszystkim nauczycielom kwiaty. Program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy VIII był pełen wspomnień i wzruszeń. Szczególne podziękowania uczniowie skierowali do swojej wychowawczyni - pani Krystyny Węgrzyn - która została obdarowana nie tylko kwiatami, ale również słowami wdzięczności.

Następnie uczniowie klasy VII pożegnali swoich starszych kolegów, prezentując program artystyczny oraz wręczając im na pamiątkę drobne upominki.

Po programie artystycznym głos zabrała dyrektor szkoły - pani Renata Grząsiak, która również podziękowała Absolwentom za wspólnie spędzone lata oraz złożyła im życzenia osiągania sukcesów w nowych szkołach, które wybrali. Następnie pani dyrektor wręczyła nagrody uczniom klasy VIII, którzy osiągnęli najwyższe wyniki

w nauce. Kolejno, podobne nagrody otrzymali uczniowie klas od I do VII. Następnie, życząc wszystkim bezpiecznych i słonecznych wakacji pani dyrektor poprosiła wszystkich o udanie się do klas, gdzie wychowawcy wręczyli uczniom świadectwa.

Zakończenie tego roku szkolnego było wyjątkowo ważnym wydarzeniem dla społeczności szkolnej, gdyż po kilku latach znowu żegnaliśmy uczniów - Absolwentów Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich. Na zakończenie uroczystego dnia - Absolwenci zostali poproszeni o wpisanie się do Kroniki Szkoły i Księgi Absolwentów.

Po poczęstunku, przygotowanym przez rodziców - wszyscy uczniowie udali się do swoich domów, by rozpocząć długo wyczekiwane wakacje.

Małgorzata Gołąbek

 

* * *   * * *   * * *

W bieżącym roku szkolnym zostały podjęte działania, których celem było zbadanie i opisanie współpracy oraz śledzenie losów Absolwentów Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich:

Rozmawiając z absolwentami naszej szkoły, dowiadywaliśmy się, że duży wpływ na to, czym się zajmują w życiu dorosłym, zawodowo, czy też hobbystycznie, miała nauka i pobyt w naszej szkole. Zdaniem absolwentów nauczyciele uczący dostrzegli ich dziecięce pasje, zdolności, zainteresowania i odpowiednio je rozwijali.

W związku z powyższym postanowiliśmy śledzić losy naszych absolwentów. 

Nauczyciele odwołując się do ich przykładu

-  motywują uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i wiadomości, wskazują ich jako wzory do naśladowania i przykłady odnoszonych sukcesów;

- szkoła nawiązuje współpracę z absolwentami polegającą m.in. na udostępnianiu sali gimnastycznej, boiska sportowego;

- jesteśmy dumni, że byli uczniowie – absolwenci - zapisują też swoje dzieci

    do Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich;

 - Absolwenci zaszczycają swoją obecnością ważne uroczystości szkolne, m.in. Spotkanie Opłatkowe, Zabawa Choinkowa, Dzień Babci i Dzień Dziadka, Uroczystość Wmurowania Kamienia Węgielnego pod Rozbudowę Sali Gimnastycznej, Dzień Mamy i Taty i wiele innych;

 -  udział – jako opiekunowie – w wycieczkach szkolnych,

 -  udział w rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego;

 - w bieżącym roku szkolnym nasi przyszli absolwenci – uczniowie klasy VIII - odwiedzili Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie, do których uczęszczają ich starsi koledzy i koleżanki, zdobywając w ten sposób cenne informacje na temat swoich planów na przyszłość;

 - Absolwenci naszej szkoły w większości przypadków bezproblemowo funkcjonują na kolejnym etapie życiowym, niektórzy z nich nawet wyśmienicie np.:

– realizują praktyki studenckie, pracują jako nauczyciele w naszej szkole,

– osiągają znaczące sukcesy sportowe;

 - w I półroczu roku szkolnego 2018/19 została zorganizowana zabawa andrzejkowa dla uczniów naszej szkoły, na którą zostali zaproszeni jej absolwenci – obecnie uczniowie Publicznego Gimnazjum im. S. Gałuszki w Przybówce. Ta wspólna zabawa miała na celu zintegrowanie uczniów klas starszych naszej szkoły (VI – VIII) oraz III klasy gimnazjalnej.

 - zostały opracowane materiały ze spotkań z Absolwentami naszej szkoły: sprawozdania i zdjęcia zostaną opublikowane na Stronie Internetowej Szkoły Podstawowej w Łękach Strzyżowskich – zostaną dodane w formie zakładki;

 - prowadzona jest na bieżąco Księga Losów Absolwentów;

 - została opracowana ankieta dla uczniów klasy VIII, przyszłych absolwentów szkoły, która posłuży do zdiagnozowania ich losów po I półroczu roku szkolnego 2019/20; (Załącznik nr1)

 

W II półroczu roku szkolnego 2018/19 zostało przeprowadzone spotkanie z absolwentką naszej szkoły – panią Mariolą Matuszek. Spotkanie miało miejsce 11 czerwca 2019 roku na małej Sali gimnastycznej. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas: IV, VI, VII i VIII.

Pani Mariola – obecnie nauczycielka w naszej szkole  - opowiadała uczniom o własnej drodze do zawodu:

Naukę w Szkole Podstawowej im. J. Kochanowskiego rozpoczęła w roku 1999 a ukończyła (po sześciu latach nauki) w roku 2004. Edukację kontynuowała w Publicznym Gimnazjum im. S. Gałuszki w Przybówce. Po ukończeniu gimnazjum w 2007 roku rozpoczęła dalszą naukę w szkole średniej - w III Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie. Po zdaniu matury podjęła studia – ukończone tytułem licencjata na PWSZ w Krośnie. Tytuł magistra uzyskała po ukończeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku ‘wychowanie fizyczne’. Pani Mariola chętnie dzieliła się wiedzą związaną z pracą – najpierw jako uczennicy, następnie studentki i obecnie – nauczycielki. Uczniom naszej szkoły uzmysłowiła, jak ciężką pracę należy wykonać aby spełnić własne marzenia i w życiu dorosłym osiągnąć zamierzone cele. W tym miejscu wspomniała jak ważną rolą jest wsparcie ze strony najbliższych – rodziców, którzy powinni motywować swoje dzieci i umacniać je w przekonaniu, że warto włożyć – często – duży wysiłek, by móc realizować siebie samego.

Pani Mariola miło wspominała naukę w szkole podstawowej – ciepło mówiła o wychowawcach i nauczycielach, z którymi miała kontakt. Następnie uczniowie naszej szkoły zadawali wiele pytań dotyczących edukacji i obecnej pracy  naszej Absolwentki. Mieli możliwość obejrzeć jak wygląda praca licencjacka i praca magisterska, których egzemplarze udostępniła pani Mariola. Spotkanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów a w szczególności wśród ósmoklasistów, którzy w tym roku szkolnym kończą edukację w szkole podstawowej.

Na koniec uczniowie podziękowali pani Marioli Matuszek za ciekawe spotkanie oraz wspomnienia, a następnie nasza Absolwentka została poproszona o wpisanie się do Księgi Absolwentów i do Kroniki Szkoły.

 

Małgorzata Gołąbek

 

 

 

 

 

 

* * *   * * *   * * *

Zasadniczym celem pozyskiwania i wykorzystywania informacji o losach absolwentów jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące efektów pracy wychowawczo – dydaktycznej szkoły i sposobu funkcjonowania absolwentów na kolejnych etapach edukacji.

Gromadzenie i analizowanie informacji o losach absolwentów jest ważnym źródłem danych, które są wykorzystywane przez szkołę do planowania, realizowania i udoskonalania aktualnie prowadzonych procesów edukacyjnych. Dzięki nim szkoła może dokonywać analizy stopnia osiągania celów, które sobie stawia. Badanie losów absolwentów jest ważne z dwóch powodów: zbierane dane dają szansę na modyfikację oferty edukacyjnej (w zależności od zauważalnych tendencji) oraz pokazują aktualnym uczniom możliwe warunki rozwoju.

W związku z realizacją planu dotyczącego badania losów absolwentów - na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich miały miejsce cztery spotkania społeczności szkolnej z jej byłymi uczniami:

   1.     W październiku 2017 roku naszą szkołę odwiedził Paweł Raś – obecnie uczeń II klasy    technikum Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

Paweł uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Łękach Strzyżowskich w latach: 2006 – 2012.

W trakcie spotkania z młodszymi kolegami i swoimi byłymi nauczycielami opowiadał o tym, w jaki sposób związał swoją przyszłość z wybranym kierunkiem szkoły średniej. Wspominając naukę w szkole podstawowej zaznaczył, że jego ulubionymi przedmiotami w szkole były: matematyka i język angielski. Odpowiadając na zadawane pytania stwierdził, że lubił wszystkich nauczycieli, a szczególnie panią od matematyki i historii. Pamięta także doskonale wychowawczynię z klas I – III – panią Grażynę Rec oraz późniejsza wychowawczynię – panią Małgorzatę Radzik. Naukę w szkole podstawowej określił jako jeden z najlepszych etapów w swojej edukacji, stwierdzając, iż choć nie zawsze było łatwo, to miło wspomina te czasy.

 O swojej nowej szkole Paweł mówił wiele – z pasją i zaangażowaniem.

Do technikum dostał się dzięki dobrym wynikom w nauce. W chwili obecnej uważa się już za młodego i samodzielnego człowieka, w czym pomógł mu pobyt w internacie i praca w czasie odbywania praktyk zawodowych. Dzięki temu, że od najmłodszych lat Paweł mieszkał blisko lasu i był z nim związany – wybór szkoły był dla niego łatwiejszy i bardziej świadomy oraz realizował jego pasję. Jest zadowolony z wyboru szkoły, ponieważ swoją przyszłość wiąże z przyszłym zawodem leśnika. Wybór tej szkoły polecił wszystkim tym, którzy podobnie jak on chcą w przyszłości pracować jako leśnik.

Dla Pawła wizyta w szkole – jak podkreślił – była niesamowitym przeżyciem. Spotkanie młodszych kolegów i byłych nauczycieli wywołało w nim sporo pozytywnych emocji. Paweł obiecał, że chętnie jeszcze odwiedzi swoją dawną szkołę.

 

2.        24 stycznia 2018 roku uczniowie klas III i klasy I spotkali się z panią Anetą Węgrzyniak – obecną nauczycielką w Szkole Podstawowej w Łękach Strzyżowskich, która również jest absolwentką swojego obecnego miejsca pracy. Spotkanie z panią Anetą wywołało wśród dzieci żywiołowe reakcje: uczniowie byli zdziwieni, że pani Aneta, podobnie jak oni obecnie, była kiedyś uczennicą tej szkoły.

Pani Aneta Węgrzyniak uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Łękach Strzyżowskich w latach 2000 – 2008. Jej wychowawczynią w młodszych klasach była pani Maria Nowakowska a w klasach IV – VIII – pani Małgorzata Radzik. Dzieci dowiedziały się jak wyglądała ścieżka zawodowa pani Anety po ukończeniu szkoły podstawowej i jakie studia musiała ukończyć, by móc zostać nauczycielem. Pani Węgrzyniak wymieniła po kolei: naukę w szkole średniej w Miejscu Piastowym (pięcioletnie technikum o kierunku technik – poligraf) oraz kilka kierunków studiów, z których prawo do pracy w szkole otrzymała po ukończeniu studiów o kierunku: psychopedagogika. Pani Aneta opowiedziała uczniom również o tym, że zawsze chciała pomagać młodzieży w rozwiązywaniu ich różnych problemów – stąd jej drugi „zawód” – pedagog szkolny. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań, dotyczących różnych sfer życia prywatnego pani Anety. Stwierdzili, że nie jest łatwo zostać nauczycielem, gdy policzyli ile lat musiała doskonalić się pani Aneta, by móc pracować w szkole z dziećmi. Uczniowie zrozumieli, że naprawdę chciała zostać nauczycielem, i że lubi swoją pracę. Spotkanie przebiegało w miłej, sympatycznej i wesołej atmosferze.

Dzieci podziękowały pani Węgrzyniak za spotkanie, uwieczniając je na wspólnym zdjęciu. Pani Aneta Węgrzyniak zostawiła dla uczniów pewne rady: niezależnie od tego kim chce się w życiu zostać, nigdy nie należy się poddawać i z uporem realizować własne marzenia, plany i cele.

 

3.        22 stycznia 2018 roku wywiadu dla uczniów klasy VI udzieliła pani Katarzyna Witkoś – nauczycielka wychowania fizycznego oraz absolwentka Szkoły Podstawowej w Łękach Strzyżowskich w latach: 1980 – 1987.

W przeprowadzonym wywiadzie tak   wspomina naukę w szkole podstawowej:

„Moją wychowawczynią w klasach młodszych: I- III była pani Maria Nowakowska, a w klasach starszych: IV- VIII - pani Maria Maślanka. Moim ulubionym przedmiotem była matematyka i oczywiście wychowanie fizyczne. Jednak wtedy kiedy uczęszczałam do szkoły nie było jeszcze sali gimnastycznej i na lekcjach wychowania fizycznego – w zimie - czasem nudziliśmy się siedząc w klasie. W czasie kiedy byłam uczennicą w waszym wieku - zimy były na ogół mroźniejsze, śniegu było dużo i często na wychowaniu fizycznym szaleliśmy całą klasą jeżdżąc na sankach. W miesiącach letnich często graliśmy w piłkę ręczną. I była to moja ulubiona dyscyplina sportu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczałam do Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie; następnie do Studium Medycznego w Korczynie. Po tej szkole zaczęłam pracować w szpitalu w Krośnie. W szpitalu pracowałam 4 lata, a w tym czasie studiowałam: najpierw w Ostrowcu Świętokrzyskim, a później w Rzeszowie wychowanie fizyczne. I tak zostałam nauczycielem tego przedmiotu. Bardzo lubię swoją pracę i cieszą mnie sukcesy moich uczniów. Cieszę się również z faktu, że mogę pracować w miejscu, gdzie kiedyś sama stawiałam pierwsze kroki”.

 

Te trzy spotkania z absolwentami Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich i ich zawodową ścieżką wywołały bardzo duże zainteresowanie wśród obecnych uczniów szkoły.

W  drugim półroczu roku szkolnego 2017/18 rozpoczęto cykl spotkań z absolwentami, którzy do SP w Łękach Strzyżowskich uczęszczali w bardziej odległych latach. Pierwszym gościem – absolwentem był obecny sołtys miejscowości Łęki Strzyżowskie – p. Marian Gardzina.

 "Są ludzie, czasy i miejsca, o których się nie zapomina"...

W ramach badania losów Absolwentów Szkoły Podstawowej w Łękach Strzyżowskich dnia 13 czerwca 2018 roku w naszej szkole miało miejsce spotkanie ze sołtysem miejscowości Łęki Strzyżowskie - panem Marianem Gardziną - Absolwentem szkoły, do której uczęszczał w latach: 1952 - 1959.

W spotkaniu uczestniczyła cała społeczność uczniowska szkoły. Na wstępie - dyrektor szkoły - Renata Grząsiak - przedstawiła gościa oraz omówiła cele spotkania. Dalszą część prowadziła p. Małgorzata Gołąbek. Część druga składała się z wywiadu z Panem Marianem Gardziną, w trakcie którego uczniowie mogli dowiedzieć się jak - w czasach, gdy chodził do szkoły nasz gość - wyglądał jej budynek, jacy nauczyciele pracowali, jakich przedmiotów się uczył... Pan Marian Gardzina chętnie dzielił się wspomnieniami z lat, gdy był uczniem. Odpowiadał również na wiele pytań jakie padały ze strony zainteresowanych dzieci. Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej, a także wesołej atmosferze. Uczniowie mieli również możliwość zobaczyć na pamiątkowych zdjęciach  - przyniesionych przez naszego gościa - jak wyglądała klasa i szkoła w czasach, kiedy uczęszczał do niej pan Marian. Uczniowie zobaczyli również stare szkolne świadectwa - które przyciągnęły szczególnie ich uwagę.

Na koniec spotkania - w dowód wdzięczności i pamięci o szkole -  uczniowie klasy VII podziękowali panu sołtysowi za ciekawe spotkanie i wręczyli mu pamiątkowy dyplom oraz bukiet kwiatów.

Podsumowując:

- W roku szkolnym 2017/18 na terenie SP w Łękach Strzyżowskich miały miejsce cztery spotkania z absolwentami szkoły;

- prowadzona jest Księga Losów Absolwentów, gdzie umieszczane są informacje i sprawozdania z przeprowadzonych spotkań;

- wszystkie zgromadzone materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

Koordynator:  Małgorzata Gołąbek

 

 

 


_________________________________________

Rok 2017

 

 

"Są ludzie, czasy i miejsca, o których się nie zapomina"...


 

W ramach badania losów Absolwentów Szkoły Podstawowej w Łękach Strzyżowskich dnia 13 czerwca 2018 roku w naszej szkole miało miejsce spotkanie ze sołtysem miejscowości Łęki Strzyżowskie - panem Marianem Gardziną - Absolwentem szkoły, do której uczęszczał w latach: 1952 - 1959.

W spotkaniu uczestniczyła cała społeczność uczniowska szkoły. Na wstępie - dyrektor szkoły - Renata Grząsiak - przedstawiła gościa oraz omówiła cele spotkania. Dalszą część prowadziła p. Małgorzata Gołąbek.

Część druga składała się z wywiadu z Panem Marianem Gardziną, w trakcie którego uczniowie mogli dowiedzieć się jak - w czasach, gdy chodził do szkoły nasz gość - wyglądał jej budynek, jacy nauczyciele pracowali, jakich przedmiotów się uczył... Pan Marian Gardzina chętnie dzielił się wspomnieniami z lat, gdy był uczniem. Odpowiadał również na wiele pytań jakie padały ze strony zainteresowanych dzieci.

Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej, a także wesołej atmosferze. Uczniowie mieli również możliwość zobaczyć na pamiątkowych zdjęciach - przyniesionych przez naszego gościa - jak wyglądała klasa i szkoła w czasach, kiedy uczęszczał do niej pan Marian. Uczniowie zobaczyli również stare szkolne świadectwa - które przyciągnęły szczególnie ich uwagę.

Na koniec spotkania - w dowód wdzięczności i pamięci o szkole - uczniowie klasy VII podziękowali panu sołtysowi za ciekawe spotkanie i wręczyli mu pamiątkowy dyplom oraz bukiet kwiatów.


Małgorzata Gołąbek