Data aktualizacji:       1 września 2012 r.

    "TU ODKRYWAMY TALENTY"  

 

-Zajęcia pozalekcyjne-

odkrywamy pasje naszych uczniów

 

 

Podstawowe zajęcia lekcyjne, realizowane przez naszą szkołę wg przyjętych ogólnokrajowych standardów, nie są jedyną formą edukacji najmłodszej części tutejszego społeczeństwa. Obok tej zasadniczej funkcji, Szkoła pełni też niemniej istotną rolę wychowawczą, poprzez którą kształtuje cechy charakteru swoich wychowanków zgodnie z wymogami współczesnego świata.

Staramy się rozwijać i poszerzać indywidualne zainteresowania naszych uczniów. Proponujemy im szereg nadobowiązkowych, fakultatywnych zajęć pozalekcyjnych, w ramach których, pod okiem naszych pedagogów, zgłębiać mogą swoją wiedzę i rozwijać własne pasje. Do zajęć tych należą:

Lp Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Nauczyciel prowadzący

1

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA

BEATA CYGAN – GRUBA

2

ZAJĘCIA  ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIA

3

ZAJĘCIA DLA UCZ. Z TRUDNOŚCIAMI MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYMI KL. III

MARTA ĆWIĄKAŁA

4

ZAJĘCIA  ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA MATEMATYCZNE KL. III

5

PRACA Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE.

MAŁGORZATA GOŁĄBEK

6

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

7

KOŁO REDAKCYJNE "MAŁY REPORTER"– ZAJ. ROZWIJAJĄ ZAINTERESOWANIA.

JOANNA GONET

8

KOŁO PRZYRODNICZE - ZAJ. ROZWIJAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA.

9 KOŁO PRZYRODNICZE - ZAJ. ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

10

ZAJĘCIA  DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE KL. IV

MAŁGORZATA RADZIK

11

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE KL. VI

12 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA POLONISTYCZNE

13

ZAJĘCIA  DYDAKTYCZNO –WYRÓWNAWCZE KL.II

GRAŻYNA REC

14

ZAJĘCIA  ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA "ODKRYWAM SIEBIE" - KL.II

15

KOŁO PLASTYCZNE KL. IV –V.

JADWIGA SYREK

16

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE III

17

ZAJĘCIA  DYDAKTYCZNO –WYRÓWNAWCZE KL.I .

MIROSŁAWA SZUBRA

18

ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU, W TYM TAKŻE ZAGROŻONYCH RYZYKIEM DYSLEKSJI

19

 ZAJĘCIA  DYDAKTYCZNO –WYRÓWNAWCZE KL. IV

KRYSTYNA WĘGRZYN

20

ZAJĘCIA  DYDAKTYCZNO –WYRÓWNAWCZE KL. V

21

ZAJĘCIA  DYDAKTYCZNO –WYRÓWNAWCZE KL. VI

22

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I ZDOLNOŚCI MATEMATYCZNYCH

23

ZAJĘCIA O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM

ANETA WĘGRZYNIAK

24

ZAJĘCIA REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ

KATARZYNA WITKOŚ

25

ZAJĘCIA  GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

26

ZAJĘCIA  KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

27

ZAJĘCIA   BIBLIJNE - KOŁO MISYJNE

KS. TADEUSZ KUKULSKI